Pogon "Željeznički prevoz" u Bukinju

zeljeznicki prevoz 4Organizaciono Pogon "Željeznički prevoz" postoji u Rudniku "Kreka" od 1966.godine. Poslovi kojima se bavi isključivo su u okviru željezničkog prevoza na industrijskim prugama u vlasništvu Rudnika "Kreka", održavanjem lokomotiva kao i održavanjem pruga koje koristi.

Vuča vozova se vrši sa četiri lokomotive serije 62 proizvođača "Đuro Đaković" iz Slavonskog broda, Republika Hrvatska, i četiri lokomotive serije 33, proizvođača "Krup", Njemačka.

Pogon „Željeznički prevoz" ima tri radne jedinice: željeznički saobraćaj; održavanje željezničkih vozila i zajednički poslovi.

Radna jedinica „Željeznički saobraćaj" obavlja manevarski rad sa lokomotivama u rudničkim željezničkim stanicama i vrši transport uglja sa rudničkih lokaliteta do stanica Federalnih željeznica i Termoelektrane Tuzla , kao i održavanje pruga i pružnih postrojenja.
Radna jedinica „ Održavanje željezničkih vozila" osposobljena je za sve vrste popravki na parnim lokomotivama i u dijelu izrade rezervnih dijelova za lokomotive, te ostalih pružnih mašina.

Radna jedinica „ Zajednički poslovi" obavlja sve poslove koordinacije i administracije za potrebe Pogona.
Pogon je nastao i razvijao se u skladu sa potrebama Rudnika sa ciljem da se obezbjedi nesmetan prevoz svih proizvedenih količina uglja u okviru Društva u dijelu željezničkog prevoza.

Kapaciteti pogona koriste se za obavljanje manevarskog rada u rudničkim željezničkim stanicama i prevozu uglja do stanica Federalnih željeznica i Termoelektrane Tuzla.

Pogon nudi:
U našim željezničkim stanicama nudimo zainteresovanim ljubiteljima parnih lokomotiva foto seanse lokomotivau svim fazama rada.

Vožnju lokomotiva otvorenom prugom u dužini od 6 km dolinom rijeke Spreče,
U specijalizovanoj radionici za održavanje parnih lokomotiva nudimo investicione i tekuće opravke parnih lokomotiva.

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije