DIREKCIJA DRUŠTVA

direkcija 3U cilju modernizacije i racionalizacije tehnoloških i poslovnih procesa ZD, kojima se ostvaruje jedna od realnih pretpostavki za uspješno poslovanje Rudnika „Kreka", neophodno je u potpunosti implementirati jedinstveni informacioni sistem (JIS) ZD „Kreka" i integrisati u JIS Koncerna.

Uspostavom jedinstvenog informaciono-komunikaciono-upravljačkog sistema, omogućava se funkcionalna, pouzdana i brza razmjena informacija iz jedinstvene baze podataka za potrebe poslovnog informacionog sistema – PIS i za potrebe tehničkog informacionog sistema – TIS kao i korištenje IT servisa (Active Directory, e-mail sistem, antivirusna zaštita, unifikacija OS, virtuelizacija serverskog okruženja, licenciranje Microsoft proizvoda iz serverskog okruženja, internet) između pojedinih cjelina rudnika „Kreka", centralizovano upravljanje lokalnim računarskim mrežama pojedinih cjelina kako u okviru poslovnog tako i u tehničkom segmentu, kao i mogućnost uspostave centralnog videonadzornog sistema, kontrole pristupa, te upotreba VoIP tehnologije.


U ovom pravcu, zahvaljujući realizaciji investicione odluke Koncerna o dokapitalizaciji ZD „Kreka", krajem 2013.godine okončani su radovi na izgradnji informacione infrastrukture i to: nabavljena računarska oprema, izgrađeni spojni putevi te izgrađene i stavljene u funkciju lokalne računarske mreže unutar Rudnika i Pogona ZD"Kreka".

Kompletna realizacija, projektovanje i nadzor JIS-a je izvršena od strane Sektora novih upravljačko informacionih tehnologija ZD „Kreka" d.o.o. uz saradnju sa Sektorom informaciono komunikacijskih tehnologija JP EP BiH d.d. Sarajevo.

Kako bi se obezbijedili tehnički uslovi za uspješnu uspostavu gore spomenutih funkcija sistema, potrebno je finalizirati aktivnosti na implementaciji informaciono-komunikacijske infrastrukture koja treba da na adekvatan način odgovori zahtjevima za „bandwith"-om (propusnost mreže) i daljinskim upravljanjem lokalnim mrežema pojedinih cjelina.

Za finalizaciju ovih ciljeva neophodno je dodatno minimalno ulaganje i angažovanje stručnih lica Sektora IKT Koncerna i odgovarajućeg sektora ZD „Kreka" a čija se realizacija očekuje u bliskom periodu.

Pored uvođenja ITKsistema treba naglasiti da je u toku akreditacija laboratorije tehničke kontrole prema zahtjevima BAS ISO 17025 te u tom cilju su poduzete aktivnosti oko izradnje sušnice.

Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije