ORGANIZACIJA

ORGANIZACIJA
U skladu sa Zakonom o rudarstvu i aktima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Društvo obavlja djelatnost od opšteg interesa - vađenje i briketiranje lignita, te djelatnosti koje su direktno ili objektivno vezane za tu djelatnost.

SKUPŠTINA
Nadležnost Skupštine Društva propisane su Zakonom i Statutom Društva. Skupština se saziva po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Skupštinom predsjedava punomoćnik Vladajućeg društva.

NADZORNI ODBOR
Nadzorni odbor Društva čine predsjednik i dva člana, koje imenuje i razrješava Skupština Društva, u skladu sa Statutom Društva. Nadzorni odbor Društva nadzire poslovanje Društva, nadzire rad Uprave Društva i ima druge nadležnosti propisane zakonom i Statutom Društva. Sjednice Nadzornog odbora se održavaju prema potrebi, a najmanje jednom u tri mjeseca.

U skladu sa Odlukom Skupštine JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka" d.o.o. -Tuzla broj: S- 2351/11 od 28.09.2011.godine, i Odlukom broj:S-1398/12 od 25.06.2012.godine, Nadzorni odbor čine:

 1. Doc Dr Salko ( Ibrahim) Bukvarević, dipl.ing rud., predsjednik
 2. Mr Safer (Ćazim) Mušanović,dipl.ing maš., član
 3. Esad Bajić,dipl.ing rud, član

UPRAVA
Upravu Društva čine Direktor i izvršni direktori i to:

 1. Izvršni direktor za proizvodnju i održavanje,
 2. Izvršni direktor za tehničke poslove, investicije i razvoj,
 3. Izvršni direktor za ekonomske poslove i
 4. Izvršni direktor za pravne, opšte i kadrovske poslove.

Radom Uprave rukovodi Direktor.
Javno preduzeće Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka" d.o.o. - Tuzla, kao društvo sa ograničenom odgovornošću ima Sekretara Društva, sa obavezama i ovlaštenjima propisanim zakonom, Statutom i drugim opštim aktima Društva.

ODBOR ZA REVIZIJU
Na osnovu člana 84. Statuta JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, ZD Rudnici „Kreka" d.o.o.- Tuzla, poslove interne revizije Društva obavlja Odbor za internu reviziju i Odjel za reviziju JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, kao Vladajućeg društva.

ORGANIZACIONE JEDINICE DRUŠTVA SU:

 • Direkcija
 • Rudnik "Dubrave" u Dubravama
 • Rudnik "Mramor" u Mramoru
 • Rudnik "Šikulje" u Lukavcu
 • Pogon "Drumski prevoz" u Mramoru
 • Pogon "Željeznički prevoz" u Bukinju
 • Pogon "Radionice" u Šićkom Brodu
 • Pogon "Rekultivacija" u Šićkom Brodu
 • Pogon Standard "Kreka" u Tuzli
 • Podružnica "Salines" u Podgori (Republika Hrvatska)
Mije Keroševića br.1 , 75000, Tuzla +387(35) 282 111 info @ kreka.ba

Politika kvaliteta

Preuzmite dokument o politici kvaliteta naših roba i usluga...

Opširnije

Istorijat

Prve tone uglja iskopane su 1884. godine u Rudniku Kreka...

Opširnije

Sindikat

Pogledajte novosti vezane za sindikat Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije

Priznanja i nagrade

Priznanja i nagrade Rudnika "Kreka" Tuzla...

Opširnije